Proiect – Tara lui Andrei

CLASĂ DINAMICĂ PRIN VIRTUAL REALITY, FLIPCLASSROOM, MULTITOUCH

 Trei proiecte relevante ale școli

În ultimii 10 ani școala a fost implicată în multe proiecte Europene, proiecte de dotare. Anul acesta s-a reconfirmat titlul de Școala Europeană obținut în anul 2015. Multe cadre didactice din școală sunt formatori în cadrul proiectelor.

1. Proiectul Colective, Educațion, System  code ROBG 188 (perioada 2017-2019)

În cadrul proiectului, pentru desfășurarea orelor de dirigenție, vor fi dotate complet cu tehnică modernă doua laboratoare și va fi elaborat un curs digital pentru toți elevii.

2. Digitization of Teaching for Curricular Innovation and Professional Development for Teachers (cursul Tap-Swipe-Pinch din cadrul proiectului (perioada 2015 – 2017)

În cadrul proiectului Digitization of Teaching for Curricular Innovation and Professional Development for Teachers, profesori de chimie, biologie, fizică, matematică și informatică au dobândit expertiză în utilizarea TIC în diferite domenii, dar și în activități transdisciplinare și proiecte.

În cadrul cursului Tape-Swipe-Pinch / Android cursanții au primit expertiză despre lecții de tip Flipped Clasroom. Flipped classroom înseamnă o schimbare de ordine în procesul de învățare. Elevul este pus în situația de a viziona acasă  o prezentare/video/film privitoare la conținuturile noi ce trebuie să le cunoască/înțeleagă/folosească, iar tema legată de aceste conținuturi se realizează în clasă, sub supravegherea directă a profesorului.

3. Competenţe Ştiinţifice şi Abilităţi Practice pentru o Carieră de Succes (perioada 2015-2016)

Proiectul a permis accesul elevilor și al profesorilor la o platformă de învățare (cursuri de fizică, chimie, matematică, cursuri de antreprenoriat) pentru a crește șansa de admitere în învățământul superior.

 Descriere proiect

Proiectul se înscrie pe linia intenției noastre in urmă cu un an de a deveni școală SMART pentru a rezolva problemele școlii prin valorizarea expertizei persoanelor -”resursă” identificate. Proiectul aștepta ca intențiile noastre să devină realitate și cu sprijinul unei finanțări.

Proiectul își propune înființarea unei clase dinamice pilot, precum societatea în care trăim, pentru că elevii și profesorii să nu fie surprinși de viitorul imprevizibil, ci să fie pregătiți pentru dezvoltarea personală și profesională și o mai bună inserție socio-profesională. Dinamica clasei este asigurată prin mediu, strategii și cursuri inteligente cu sprijinul tehnologiei dispozitivelor, aplicațiilor Google și al partenerilor. Dinamica clasei este asigurată și de cursurile de formare în cascadă și undă pentru elevi și profesori, susținute de persoane -”resursă”, inițiate în cadrul diferitelor cursuri internaționale. Ghidul metodologic elaborat va orienta echipa de proiect în implementarea strategiei, Lecția trebuie să fie ”ruptă” din viață. Clasa dinamică e un instrument accesibil și revoluționar datorită resurselor inepuizabile IT și numărului uriaș de aplicații.

Educația și tehnologia sunt interconectate și această sinergie e capabilă să schimbe lumea în care trăim. Clasa dinamică poate forma un mediu deschis de învățare, ce permite explorarea, prin încurajarea originalității și activității elevilor. Lecțiile pot fi astfel completate cu observarea directă a fenomenelor prin realitatea virtuală, elevii putând progresa potrivit dorințelor lor, pot urmări fenomene noi și pot avea responsabilitatea propriilor descoperiri. Clasa dinamică pilot, dotată cu echipamentele solicitate, susținută de strategii și cursuri inteligente va fi soluția pentru nevoia identificată.

Ideea este SMART, pentru că:

Competențele și cunoștințele în domeniul TIC sunt în centrul atenției și vor juca un rol esențial și în managementul școlii.

Mediul educațional este inteligent, eficient, eficace, flexibil, contextual, atractiv.

Se folosesc strategii inteligente de învățare: învățare prin proiect,  învățare diferențiată, învățare personalizată, învățare generativă.

 1. NEVOIA

Provocările unui viitor mediu profesional intimidant fac necesară formarea unei echipe puternice profesor-elev, o relație simbiotică în toate aspectele sale. Ceea ce era odinioară valabil în mediul educațional se mai aplică în prea mică măsură societății de azi. Un elev bun nu mai este doar un copil docil, capabil să redea cât mai fidel cantități mari de informație, dat fiind tipul de nevoi în care va funcționa el ca adult. Or, mai mult decât să se supună regulilor, elevul trebuie să învețe să fie autonom, să se dezvolte neîngrădit, să își descopere vocația, să fie adaptabil, să comunice deschis, punctual și argumentat, să gândească critic și să exploreze cu pasiune și dorința orice îl interesează, să coopereze, SĂ FIE! Copiii învață ceea ce trăiesc, educația este un proces viu și în continuă mișcare, de aceea, succesul actului educațional vine în primul rând printr-o atitudine proactivă a elevului curios să experimenteze, să se documenteze și să pună în aplicare ceea ce învață.

Într-o lume a mișcării și a vitezei, în care accesarea tradițională a domeniilor tematice a devenit neatractivă pentru “subiecți”, sunt benefice abordările de tip interdisciplinar și transdisciplinar în spațiul învățării. Mai mult, școala trebuie să ofere resurse de dezvoltare personală și profesională pentru elevi și profesori, pentru o bună integrare socio-profesională. Transformările care au loc în societate, la nivel cultural, politic, economic, comunitar generează și o schimbare semnificativă în plan pedagogic. De aceea, se cer modificări de perspectivă, o îmbunătățire a practicilor de proiectare, de realizare și de dezvoltare a instruirii prin regândirea demersului didactic. Nevoia de schimbare a demersului didactic prin valorizarea persoanelor ,,resursă”(profesori și elevi), formate în cadrul unor proiecte interne și internaționale în scopul rezolvării problemelor școlii a reieșit din analiza SWOT de anul trecut, ce a stat la baza scrierii programului managerial al școlii.

 2. IMPACTUL

Proiectul se adresează tuturor elevilor, copiilor, profesorilor si părinților elevilor CNBS.  Pentru primul an, beneficiarii direcți sunt 130 de elevi, 25 de profesori, restul elevilor, profesorilor, părinților vor fi beneficiari direcți în anii următor.

Acest gen de tehnologii le oferă elevilor medii autentice de învățare, îi ajută să înțeleagă mult mai bine idei și concepte, îi ajută să aibă o viziune integratoare asupra vieții, aceasta nefiind parcelată în fizică, chimie, biologie, matematică  etc. Elevul nu va fi numai consumator ci și creator. Permite învățarea experimentală prin simularea mediilor din lumea reala. Strategiile inteligente propuse (învățarea prin proiecte/cooperare, învățarea diferențiată, învățarea particularizată, învățarea generativă) se adresează tuturor inteligențelor și tipurilor de învățare  și asigură creșterea interesului pentru studiu.

Cele mai strălucite idei ar s-ar naște din aceste lecții, elevii ar deveni din ce în ce mai puternici mental. De asemenea, educarea inteligenta din clasa dinamică sprijină:

- oferirea unor modalități de generare a conținuturilor învățării;
- stimularea și dezvoltarea multilaterală a personalității;
- dezvoltarea capacității de investigare și de valorizare a propriei experiențe;
- formarea de capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de integrare socială armonioasă;
- sporirea șanselor de a urma cursuri de învățare ulterioară care să faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață modernă, flexibilă;
- îmbunătățirea rezultatelor la olimpiade și concursuri naționale și internaționale;
- dezvoltarea în carieră a cadrelor;
- îmbunătățirea calități predării și învățării;
- imagine mai bună a școlii în comunitate.

Rezultatele for fi măsurate prin: Studii comparative pentru clase pilot și clase martor; fișe de progres; chestionare; studii de impact; rezultate la olimpiade și concursuri.

 3.1 OBIECTIVE

 Dezvoltarea unui mediu inteligent de învățare (eficient, eficace, flexibil, contextual, confortabil, atractiv) prin utilizarea aplicațiilor, dispozitivelor, tehnologiilor/tehnicilor inteligente (Virtual Reality, flipedd classrom, multi-touch, aplicații Google, alte aplicații specifice disciplinelor), într-o clasă dinamica pilot, în acord cu dinamica societății,  pentru a promova învățarea mai bună și mai rapidă, pentru a răspunde mai bine intereselor personale și profesionale ale elevilor și nevoilor societății moderne, aflată într-o continua schimbare.

Promovarea strategiilor inteligente de proiectare-predare-învățare-evaluare pentru a situa elevii (120 în primul an și 800 în anii următori ) în medii autentice de învățare prin îmbinarea învățării colaborative/prin proiecte, învățării diferențiate, învățării personalizate, învățării generative (elevul contribuie la construirea conținutului), completând mediile reale de învățare cu cele virtuale.

Structurarea unui set de competenţe profesionale profesorilor care să permită formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă prin îmbinarea învățării colaborative cu cea diferențiată.

Formarea în cascadă a 25 de cadre didactice (în primul an) și a 60 de cadre didactice (în anii următori) pentru implementarea și dezvoltarea mediilor de învățare inteligente, a strategiilor și cursurilor inteligente în sala dinamică.

 3.2 PLAN DE ACTIVITATI

 - Lansarea proiectului
- Scrierea și acreditarea cursurilor
- Achiziție echipamente pentru sala dinamică
- Formarea a 25 de cadre didactice și 10 elevi pentru implementarea conceptului de clasa dinamică
- Excursie de  studiu – schimb de experiență cu Universitatea București și Universitatea Politehnică București pentru aplicațiile Google și platformă de învățare
- Elaborare unui ghid metodologic, pentru profesori și elevi, de implementare a conceptului
- Identificarea aplicațiilor/cursurilor existente pentru disciplinele Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie și crearea bazei logistice
- Crearea de cursuri/aplicații noi cu sprijinul elevilor
- Elaborarea unui grafic de desfășurare a activităților curriculare (unde permite programa) în sala dinamică pentru  3 clase pilot (mate-info, științe, filologie)
- Implementarea conceptului în cadrul activităților școlare, în baza unui plan
- Organizarea de video-conferințe pentru pregătirea elevilor capabili de performanță/pregătirea elevilor care absentează motivat și pentru părinți
- Organizarea de întâlniri lunare pentru studii de impact
- Monitorizarea activităților de proiectare-predare-învățare-evaluare de către Inspectoratul Școlar al Județului Călărași
- Monitorizarea și evaluarea grupelor de formabili de către Casa Corpului Didactic pe toată perioada derulării proiectului
- Aplicarea și interpretarea chestionarelor pentru satisfacția beneficiarilor

- Realizarea unei platforme de învățare pentru postarea rezultatelor (proiecte, lecții, studii de impact)
- Încheierea proiectului și diseminarea informațiilor și bunelor practici prin ISJ, CCD, presă, televiziune
Vom implementa proiectul colectând în permanență feed-back din partea beneficiarilor. Participanții la formare vor deveni persoane-resursă, formând la rândul lor la firul ierbii, în undă și în cascadă, alte cadre didactice, alți elevi și participând la toate acțiunile proiectului după programe bine stabilite.

3.3 DE CE ESTE SMART

 - Lansarea proiectului: ian 2019
- Scrierea și acreditarea cursurilor: feb-martie 2019
- Achiziție echipamente pentru sala dinamică: feb-martie 2019
- Formarea a 25 de cadre didactice și 10 elevi pentru implementarea conceptului de clasa dinamică  aprilie 2019
- Excursie de  studiu – schimb de experiență cu Universitatea București și Universitatea Politehnică București pentru aplicațiile Google și platformă de învățare – aprilie 2019
- Elaborare unui ghid metodologic, pentru profesori și elevi, de implementare a conceptului  mai-iunie 2019
- Identificarea aplicațiilor/cursurilor existente pentru fiecare disciplină și crearea bazei logistice iulie 2019
- Crearea de cursuri/aplicații noi cu sprijinul elevilor  august-decembrie 2019
- Elaborarea unui grafic de desfășurare a activităților curriculare (unde permite programa) în sala dinamică pentru  3 clase pilot (mate-info, științe, filologie) și a activităților extracurriculare sept. 2019
- Implementarea conceptului în cadrul activităților școlare, în baza unui plan  sept-dec.2019
- Organizarea de video-conferințe pentru pregătirea elevilor capabili de performanță/pregătirea elevilor care absentează motivat și pentru părinți oct-dec 2019
- Organizarea de întâlniri lunare pentru studii de impact
- Monitorizarea activităților de proiectare-predare-învățare-evaluare de către Inspectoratul Școlar al Județului Călărași  mai-dec. 2019
- Monitorizarea și evaluarea grupelor de formabili de către Casa Corpului Didactic pe toată perioada derulării proiectului
- Aplicarea și interpretarea chestionarelor pentru satisfacția beneficiarilor – decembrie 2019;
- Realizarea unei platforme de învățare pentru postarea rezultatelor (proiecte, lecții, studii de impact) – decembrie 2019;
- Încheierea proiectului și diseminarea informațiilor și bunelor practici prin ISJ, CCD, presă, televiziune

Vom implementa proiectul colectând în permanență feed-back din partea beneficiarilor. Participanții la formare vor deveni persoane-resursă, formând la rândul lor la firul ierbii, în undă și în cascadă, alte cadre didactice, alți elevi și participând la toate acțiunile proiectului după programe bine stabilite.

 3.4 

Proiectul este SMART pentru că:

Formarea profesională nu este un eveniment unic, ci un efort susținut în undă și cascadă, în care profesorii primesc sprijinul elevilor, colegilor, administratorului TIC, accelerând astfel crearea unei societăți a cunoașterii.

Competențele și cunoștințele în domeniul TIC sunt în centrul atenției și vor juca un rol esențial și în managementul școlii.

Școala e reinventată în ceea ce privește practicile de predare-învățare-evaluare și managementul școlar pentru a pregăti elevii pentru era informației.

Școala va avea așteptări înalte de la toți elevii, un curriculum larg care ia în considerare diferite capacități și nevoi ale tuturor elevilor, va oferi un climat școlar favorabil învățării și evaluării continue va avea un nivel înalt de implicare și sprijin parental și comunitar.

Mediul educațional este inteligent, eficient, eficace, flexibil, contextual, atractiv.

Se folosesc strategii inteligente de învățare: învățare prin proiect,  învățare diferențiată, învățare personalizată, învățare generativă.

Strategia se adresează tuturor simțurilor, inteligentelor, tipurilor de învățare

Proiectul își propune să îl determine pe elev să vină cu plăcere la școală, să își folosească inteligența, creativitatea, să lucreze în echipă, să gândească critic, să cunoască și să descopere cu bucurie prin intermediul unor practici si tehnologii inedite, moderne și eficiente cum ar fi realitatea virtuală, multitouch, Flipclassroom, eliberându-se de teroarea memorării.

Cunoaşterea, în clasa dinamică, nu mai este o entitate dată, definitivă, statică, fixă, sigură, unică, ci devine o realitate permeabilă, deschisă, dilematică, plurală.

Învățarea ar fi mai interesantă, mai mobilizatoare,  ar stimula elevii spre cercetare, ar implică ȋn procesul de ȋnvǎţare mintea, spiritul și corpul elevilor, formându-le deprinderi pentru provocările de mai târziu.

 3.5

 Nu vor fi riscuri. Pentru că echipa de proiect are expertiză în a preîntâmpina riscurile.

 3.6 PARTENERI

 Inspectoratul Școlar al Județului Călărași – susține proiectul, monitorizează calitatea activităților de proiectare-predare-învățare-evaluare și sprijină diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.

Casa Corpului Didactic Călărași-susține proiectul, sprijină acreditarea cursurilor, formarea cadrelor didactice (voluntariat), diseminarea bunelor practici din proiect.

Primăria Municipiului Călărași- susține proiectul, inclusiv etapa de sustenabilitate.

Asociația Părinților Colegiului Național Barbu Știrbei- susține proiectul, inclusiv etapa de sustenabilitate.

Universitatea  Politehnică București – schimb de experiență pentru platforma de învățare – evaluare, formare în carieră.

Universitatea București – schimb de experiență pentru aplicațiile Google

 3.7 MEMBRII ECHIPEI

Amza Eufrosina – Inițiator proiect, scriere proiect, coordonare proiect, realizare studii de impact

Proiectele:

- Colective, Educațion, System  code ROBG 188 – coordonator
- Învățare pentru societatea cunoașterii – coordonator la nivelul liceului
- Competenţe Ştiinţifice şi Abilităţi Pactice pentru o Carieră de Succes
Experiență 10 ani

Ionescu Corina Mihaela – realizare documente de proiectare, implementare concept, lansarea și finalizarea proiectului
Proiectul:  Colective, Educațion, System  code ROBG 188

Marica Carmen – Scriere proiect, realizare grafic de desfășurare activități curriculare, implementare concept, lansarea și finalizarea proiectului
Proiectul: – Integration into vocational Training, employment and social partaking in European context

Marinache Dan – Scriere proiect, scriere curs (Flipclassroom), formator, crearea de cursuri/aplicații, implementare concept, organizare video-conferințe
Proiectul Digitization of Teaching for Curricular Innovation and Professional Development for Teachers

Hreniuc Toader – scriere curs (Aplicațiile Google și aplicații android), formator, crearea de cursuri/aplicații/platforma, organizare vizită de studiu la Universitatea București, implementare concept
Hreniuc Augustina-Ema – formator, crearea de cursuri/aplicații/platforma
Serban Gabriela-Tincuța – formator pentru Aplicațiile Google și aplicații android
Dumitrescu Gica – profesor informatică – creare de aplicații
Implicați în proiectul: Developing skills in Android applications and programming ecommerce platforms

Mihai Simona – scriere proiect, identificarea aplicațiilor/cursurilor și crearea bazei logistice pentru filologie

Vintilescu Daniela – implementare concept, lansarea și finalizarea proiectului
Proiectul: Programul IT&S (TIC și strategie didactică)

Moisescu Ica-Daniela– implementare proiect
Proiectul: Programul Școli Ambasador ale Parlamentului European

Pavel Cristian -elev – identificarea aplicațiilor/ cursurilor și crearea bazei logistice
Paraschiv Robert -elev – identificarea aplicațiilor
Proiectul: Programul Școli Ambasador ale Parlamentului European

Cătălin Marian-Posea -elev– identificarea aplicațiilor
Sârbu Cristian  -elev – identificarea aplicațiilor
Tudorache Cristian -elev– creare de cursuri/aplicații
Nedelcu Alexandru – elev – creare de cursuri/aplicații
Proiectul: Developing skills in Android applications and programming ecommerce platforms

 Membrii echipei  sunt cei mai potriviți, având experiență de cel puțin un an.

 4. ORIGINALITATEA

Conceptul de clasă dinamică este implementat pentru prima dată în România. Este un instrument accesibil, revoluționar și inovativ prin îmbinarea celor trei tehnici/tehnologii: realitatea virtuală, multitouch, flipclassroom. Conceptul este inovativ și pentru că se adresează tuturor stilurilor de învățare și tuturor inteligențelor și permite utilizarea telefonului, alteori interzis în lecție. Doar profesorii și elevii ”prieteni” cu acest concept vor face față cu succes viitorului imprevizibil.

Acest gen de tehnologii le oferă elevilor experiențe și senzații pe care poate nu le-ar putea trăi în realitate, medii autentice de învățare Vine cu soluții în exploatarea interesului elevilor. Ceea ce vezi e mai ușor de înțeles. Permite formarea capacităților de a lucra cu informații abstracte și multidimensionale care a devenit o abilitate esențială în societatea de astăzi.

Se promovează, de asemenea, conceptul de învățare generativă (elevul contribuie la crearea conținutului), devenind profesor digital.

Învățarea devine mai interesantă, mai mobilizatoare, stimulează elevii spre cercetare, implică ȋn procesul de ȋnvǎţare mintea, spiritul și corpul elevilor, formându-le deprinderi pentru provocările de mai târziu.

Prin introducerea unui sistem inovativ de predare-învățare-evaluare având la bază un set de echipamente și instrumente TIC, clasa dinamică oferă soluții pentru provocările actuale ale procesului de predare-învățare-evaluare.

 5. SUSTENABILITATEA

 Activitatea școlară se va desfășura în sala dinamică și după finalizarea proiectului, cu sprijinul partenerilor.

Vor continua:

- acțiunile de formare în undă și în cascadă pentru toți elevii , profesorii școlii și părinți;

- acțiunile de diseminare a bunelor practici la concursuri și sesiuni de comunicare;
- acțiunile de extindere a bazei logistice cu noi aplicații identificate/noi lecții /softuri create pentru toate disciplinele;
- creșterea numărului de elevii care beneficiază de lecții în sala dinamică;
- înființarea a cel puțin unei săli dinamice, după modelul celei pilot, cu sprijinul partenerilor;
- extinderea platformei de învățare.

Vor fi inițiate:

- realizarea unei platforme de învățare;
- elaborare programă și suport de curs pentru un opțional transcurricular pe teme esențiale vieții;
- implementarea opționalului transcurricular;
- acțiuni de informare a Ministerului despre bunele practici;
- realizarea unei prezentări 3D a Colegiului la aniversarea a 135 ani (4 octombrie 2019);
- acțiuni la nivelul managementului inteligent;
- oferte de soluții inteligente pentru atelierul de robotică și atelierul inovativ MaST, care se vor înființa, pentru alte nevoi ale școli și pentru parteneri.

Bugetul proiectului il puteti vedea aici: Proiect buget