Anunt angajare

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata prin HG. Nr. 1027/2014

Colegiul National „Barbu Stirbei” Calarasi organizează concurs în vederea recrutării si selectiei de personal pentru ocuparea celor 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat I (de intretinere) din care unul si cu atributii de fochist.

     Conditiile de participare la concurs:

 Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 modificata  si completata prin HG. Nr. 1027/2014

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a)are cetatenia româna;
b)are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
c)are capacitate deplina de exercitiu;
d)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e)îndeplineste conditiile de studii , de vechime
f )nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

1. Condiţii de studii și specifice prevăzute în fişa postului, aferente postului de muncitor întreţinere :
Condiţii minime de studii :

8 clase -Curs calificare profesională/ Scoală Profesională, cu cel putin una din calificările: lăcătus mecanic, tamplar, zugrav-vopsitor, fochist

Vechime în muncă: minimum 5 (  cinci) ani,

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până în data de 05 ianuarie  2018 ,inclusiv,orele 14,00, la secretariatul şcolii .

Rezultatele  selecţiei dosarelor de înscriere la concurs se vor afişa la data 08 ianuarie  2018, ora 14 00., la sediul Colegiului National “Barbu Stirbei” Calarasi.

Data, ora şi locul organizării probei practice si a  interviului : 16 ianuarie  2018, ora 14,00 respectiv ora 16.00 – proba interviu ,  la sediul Colegiului National “Barbu Stirbei” Calarasi.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidatii declarati admisi la etapa precedentă.

Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:

a)Cererea de înscriere la concurs adresată directorului şcolii ;
b)Copie act  identitate ;
c)Actele care atestă pregătirea şi experienţa profesională, nivelul studiilor, efectuarea unor specializări  și copiile documentelor  care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;
d)Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate.
e)Copia carnetului de muncă şi adeverinţă din programul REVISAL care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor,după caz;
f)Cazier judiciar;
g)Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia de concurs este următoarea:

 1. Legea sănătătii si securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobateprin H.G. nr. 1425/2006
 2. Legea  ISU nr.307/2006 , Capitolul II, Sectiunea 1 si Sectiunea 6.
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-Cap. 2 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 4. Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar-Titlul IV-Personalul unităţii de învăţământ.
 5. Ordinul 163/2007-privind aprobarea Normelor de apărare impotriva incendiilor.
 6. Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie , mecanică, instalaţii electrice , termice , sanitare .

 FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Muncitor calificat pentru întreţinerea imobilelor si materialului didactic , respectiv fochist

Descrierea postului

 1. Compartimentul administrativ-deservire
 2. Denumirea postului: muncitor calificat  I (întreţinere)  respectiv muncitor calificat I si cu atributii de fochist
 3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână

Cerinţele postului

 1. Studii: 8 clase  + Curs calificare profesională/ Scoală Profesională

Relaţii cu alte posturi:

 1. ierarhice de subordonare: – directorilor şcolii şi administratorului
 2. de colaborare: personalul didactic , didactic auxiliar,elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de  compartimente.

Obiectivele specifice postului:

 1. Execută lucrări de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţii curente mobilier  ,instalaţie sanitară etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.
 2. Respectă cu stricteţe normele de S.S.M. si P.S.I.
 3. Participă alături de ceilalţi angajaţi la întreţinerea spaţiilor verzi,  degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă, ajuta la curatenia cladirii .

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza in temeiul  Legii nr. 1/ianuarie 2011 Legea educatiei nationale, publicata in Monitorul Oficial  nr.  18 / 10.01.2011, Codului muncii (Legea nr.53/2003-cu modificarile si completarile ulterioare), H.G. nr.749/1998, Ordinul 3680 din 10.03.2011  privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale a personalului contractual, se încheie prezenta fişă individuala a postului de muncitor calificat  intretinere.

 1. cunoştinţe şi experienţă
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor
 3. contacte şi comunicare
 4. condiţii de muncă
 5. incompatibilităţi şi regimuri speciale

Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în conditiile mai sus mentionate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

 • între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;
 • între 2,01-3,50 = satisfăcător;
 • între 3,51-4,50 = bine;
 • între 4,51-5,00 = foarte bine.

Concursul de ocuparea postului vacant are  trei  etape succesive :

Selecţia dosarelor de înscriere
Proba practică
Interviul

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului National “Barbu Stirbei” Calarasi sau la telefonul 0242/312968 , persoana de contact : secretar sef, Racman Ionica

          DIRECTOR,                                                     SECRETAR  SEF,
PROF. AMZA EUFROSINA                                 RACMAN IONICA