Invătământ preuniversitar

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011
Legea educaţiei naţionale – Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 15 mai 2020.

ORDIN Nr. 3864 din 31.05.2021
pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar.

OUG nr.40 din 19 mai 2021
pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ.

LEGE nr. 52 din 29 martie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

DECRET nr. 241 din 29 martie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

LEGE nr. 53 din 29 martie 2021
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar.

DECRET nr. 242 din 29 martie 2021
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 3.515/393/2021
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

ORDIN NR. 3.235/93/2021
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Ordin ME 3164 din 21.01.2021
modificare Metodologie-fundamentare cifra de scolarizare

Ordin nr. 3.108 din 12.01.2021
pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020, act normativ publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 15 ianuarie 2021.

Ordin MEC nr. 6200/16.12.2020
pentru modificarea şi completarea Anexei la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5545/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

OMEC 5915 din 2.11.2020
Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia scoli

HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020
privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar

Ordinul nr. 5975/2020
privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

OMEC  nr. 5915 din 2 noiembrie 2020
P
romovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor

HOTĂRÂRE nr. 993 din 18 noiembrie 2020
privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

ORDIN Nr. 5.447
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

ORDIN Nr. 5.545
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Ordinul nr. 5487/1494/31.08.2020  (M.E.C., M.S.)
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

O. nr.4.259/827/15-05-2020 (M.E.C., M.S.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ, institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

O. nr.4.249/13-05-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.079/2016

O. nr.4.135/21-04-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau întărirea capacitătii sistemului de învătământ preuniversitar prin învătare on-line.

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Adresa 8900/10.04.2020 date cu caracter personal
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter permanent în contextul pandemiei cu COVID-19.

ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 2/2020 din 21 martie 2020
Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

LEGE nr. 19/2020 din 14 martie 2020
Acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţămât.

ORDIN nr. 4165/ 2018 din 24 iulie 2018
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Ordinul MEN nr. 5461 din 2018
Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011 E

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 
Aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016
Aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funtionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

LEGE nr. 477/8.11.2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Legea 53/ 2003
Codul muncii